இந்தியாவை ஆண்ட தலைவர்கள் விபரம்! -India's leaders

இந்தியாவை ஆண்ட தலைவர்கள் விபரம்! -India's leaders

இந்தியாவை ஆண்ட தலைவர்கள் விபரம்! - India's rulers

முஹம்மது கோரி முதல் நரேந்திர மோடி வரை.-

Muhammad Ghori TO Narendra Modi

1193 : முஹம்மது கோரி -(Muhammad Ghor)

1206 :குத்புதீன் ஐபக்(Qutb al-Din Aibak)

1210 :ஆரம்ஷா(Aramsa)

1211 : அல்தமிஷ்-(Altamis)

1236 : ருக்னுத்தீன் ஷா(Ruknuddin Shah)

1236 : ரஜியா சுல்தானா(Razia Sultana)

1240 : மெஹசுத்தீன் பெஹ்ரம்ஷா(Mehsuddin Behramshah)

1242 : ஆலாவுத்தீன் மஸூத் ஷா(Alauddin Masood Shah)

1246 : நாஸிருத்தீன் மெஹ்மூத்(Nasruddin Mehmood)

1266 : கியாசுத்தீன் பில்பன்-(Qiazuddin Bilban)

1286 : ரங்கிஷ்வர்(Rankisvar)

1287 : மஜ்தன்கேகபாத்(Majtankekapat)

1290 :ஷம்ஷீத்தீன் கேமரஸ்(Shamsheetin Cameras)கோரி வம்ச ஆட்சி முடிவு 97 வருடம்

கில்ஜி வம்சம்

(End of the demanding dynasty 97 years)

Of the Khilji dynasty

1290 : ஜலாலுத்தீன் பெரோஸ் (கில்ஜி-Jalaluddin Peros Khilji)

1292 :அலாவுதீன் கில்ஜி (Alauddin Khilji)

1316 :ஷஹாபுதீன் உமர் ஷா (Shahabuddin Umar Shah)

1316 : குதுபுத்தீன் முபாரக் ஷா (Qutbuddin Mubarak Shah)

1320 : நாஸிருத்தீன் குஸ்ரு ஷா (Naziruddin Khusru Shah)

கில்ஜி வம்ச ஆட்சி முடிவு 30 வருடம்

துக்ளக் வம்சம்

(End of Khilji Dynasty 30 Years)

The Tughlaq Dynasty

1320 : கியாசுத்தீன் துக்ளக் (Qiazuddin Tughluq)

1325 : முஹம்மது பின் துக்ளக் (Muhammad bin Tughluq)

1351 : பெரோஸ்ஷா துக்ளக் (Ferozshah Tughlaq)

1388 : கியாசுத்தீன் துக்ளக்(Qiazuddin Tughluq)

1389 : அபுபக்கர்ஷா (Apupakkarsa)

1389 :மூன்றாம் முஹம்மது துக்ளக் (Muhammad Tughluq III)

1394 :அலெக்சாண்டர் ஷா (Alexander Shaw)

1394 : நாஸிருத்தீன் ஷா (Nasruddin Shah)

1395 : நுஸ்ரத் ஷா (Nusrat Shah)

1399 :நாஸிருத்தீன் முஹம்மது ஷா.(Naziruddin Muhammad Shah)

1413 :தவுலத் ஷா-(Daulat Shah)

துக்ளக் வமிச ஆட்சி 94வருடம்

சையித் வம்சம்

(Tughlaq dynasty reign 94 years)

The Said dynasty


1414 :கஜர்கான்(Kajarkan)

1421 :மெஹசுத் தீன் முபாரக் ஷா (Mehsud Deen Mubarak Shah)

1434 : முஹம்மது ஷா (Muhammad Shah)

1445 :அலாவுதீன் ஆலம் ஷா (Alauddin Alam Shah)

சையத் வம்சம் 37 வருடம்

லோதி வம்ச ஆட்சி

(Syed Dynasty 37 years)

Lodi dynasty rule

Shah

1451 : பெஹ்லூல் லோதி (Behulul Lodhi)

1489 : அலெக்சாண்டர் லோதி (Alexander Lodi)

1517 : இப்ராஹிம் லோதி (Ibrahim Lodhi)

லோதி ஆட்சி 75 வருடம்

முகலாயர் ஆட்சி

(75 years of Lodi rule)

Mughal rule

1526 : ஜஹிருத்தீன் பாபர் (Zahiruddin Babar)

1530 : ஹிமாயூன்சூரி வமிச ஆட்சி (Himayun Suri Vamiza regime)

1539 : ஷேர்ஷா சூரி (Sher Shah Suri)

1545 :அஸ்லம் ஷா சூரி (Aslam Shah Suri)

1552 :மெஹ்மூத் ஷா சூரி (Mehmood Shah Suri)

1553 :இப்றாஹிம் சூரி (Ibrahim Suri)

1554 :பர்வேஸ் ஷா சூரி (Parvez Shah Suri)

1554 :முபாரக் கான் சூரி (Mubarak Khan Suri)

1555 :அலெக்சாண்டர் சூரி (Alexander Suri)

16வருடம் சூரி ஆட்சி

முகலாயர் ஆட்சி

(16 years of Suri rule)

Mughal rule

1555 : ஹிமாயூன் (Himayun)

1556 :ஜலாலுத்தீன் அக்பர் (Jalaluddin Akbar)

1605 :ஜஹாங்கீர் சலீம் (Jahangir Salim)

1628 : ஷாஜஹான் (Shah Jahan)

1659 : ஒளரங்கசீப் (Aurangzeb)

1707 : ஷாஹே ஆலம் (Shahey Alam)

1712 : பஹதூர் ஷா (Bahadur Shah)

1713 :பஹாரோகஷேர் (Baharkosher)

1719 :ரேபுதாராஜத், நேகஷ்யார்&மெஹ்மூத் ஷா (Raputharajad, Nekashyar & Mehmood Shah)Made in தமிழ்நாடு with ❤️ by VilvaNetworks.com | அனைத்து உரிமைகளும் பெறப்பட்டுள்ளது © 2020.