ஒரு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியை முடிவு செய்யும் அதிகாரம் வடிக்கையாளராகளுக்கே உண்டு. அப்படி வில்வாவின் வளர்ச்சிக்காக தங்கள் கருத்துக்களை கூறிய வாடிக்கையாளர்களின் தொகுப்பை படிக்கலாம் வாருங்கள்.
Continue Readingதமிழ் ஆடைகளை பாராட்டிய வாடிக்கையாளர்கள்