" 2000 வருடங்களுக்கு முன்னர் தோன்றிய தமிழி தோற்றம், தமிழி எழுத்துக்களும் அதற்க்கு இணையான தமிழ் எழுத்துக்களும் இந்த பதிவில் விவரித்து உள்ளது. பதிவினை படித்து பயன்பெறுக."
Continue Readingதமிழி எழுத்துக்களும் அதன் தோற்றமும்