ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவாவுக்கு பிரசித்திப்பெற்றது. இந்த ஊரின் தேரானது திருவாரூர் தேரை அடுத்து தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய தேராக கருதப்படுகிறது.
Continue Readingஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை பற்றிய ஓர் தொகுப்பு